" />

ПРАВИЛА АКЦІЇ «ЩЕДРИЙ ЛИСТОПАД»


1) Назва Акції «Щедрий листопад»: 

Акція – «Акційна пропозиція від ТОВ «АПК ВНІС»

Акція (надалі – Акція)  - маркетинговий захід під умовною назвою «Щедрий листопад», що реалізується в рамках та відповідно до умов даних Правил, передбачає придбання Учасниками Акції акційної Продукції. Поводиться по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій і територій, на яких проводиться антитерористична операція.

 2) Мета проведення Акції

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується Організатором Акції в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до цієї продукції та заохочення споживачів до придбання продукції, яка випускається під ТМ «ВНІС».

 3) Продукція, що бере участь в Акції

Акційна продукція – набір насіння ВНІС «Щедрий листопад», який складається з насіння IMI гібридів соняшнику Армагедон, Карлос 105, Карлос 115 (врожай 2018 року) та насіння гібридів кукурудзи, а саме: Амарок, врожай 2016 року та Гран 220 врожай 2017 року.

Акційними наборами є наступні:

- два мішки насіння соняшнику фракції екстра ( на вибір Армагедон, Карлос 105, Карлос 115) та один мішок насіння кукурудзи Гран 220 2017 року урожаю; або

- два мішки насіння соняшнику фракції стандарт ( на вибір Армагедон, Карлос 105, Карлос 115) та один мішок насіння кукурудзи Амарок 2016 року урожаю

 4) Інформація про Замовника/Організатора акції

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропромислова компанія ВНІС»

Місцезнаходження:

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30

Поштова адреса:

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30

 5) Термін проведення Акції:

Акція проводиться з 12.11.2018 р. по 30.11.2018 р. включно, або доки акційний товар є в наявності.

 6) Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції

6.1) Учасником Акції вважається юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка не є підприємцем. Фізичними особами - Учасниками Акції можуть бути громадяни України, які на момент проведення Акції досягли повноліття, і які не є працівниками Організатора Акції та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, і є офіційними представниками юридичних осіб, які беруть участь в Акції.

Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних представників в порядку, передбаченому законодавством України.

6.2) Для участі в Акції кожен учасник має придбати акційні набори  насіння у офіційних представництвах або через дистриб’юторську мережу ТОВ «АПК ВНІС» до 30.11.2018 р. включно за ціною, зазначеною в прайсі. Мінімальна кількість придбаної акційної продукції для участі в акції – - один акційний набір.

6.3) Кількість акційних наборів обмежена в кількості  1500 одиниць.

6 .4) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

 7) Порядок та строки отримання акційного набору:

7.1) Учасник має право замовити належний йому акційний набір одразу при купівлі акційної продукції. Під купівлею розуміється оплата офіційному представництву або дистриб’ютору за акційну продукцію (п. 3 Правил) в межах терміну дії Акції (п. 5 Правил). 

7.2) Перелік представництв та дистриб’юторів ТОВ «АПК ВНІС», у яких можна придбати акційну продукцію, вказано на офіційному сайті Організатора Акції www.vnis.ua в розділі «Контакти».

7.3) Відповідальність за належне надання акційних наборів несуть офіційні представництва та дистриб’ютори, у яких було придбано акційну продукцію.

7.4) Відвантаження придбаної продукції здійснюється по готовності виходу партій  посівних одиниць.

7.5) Організатор Акції залишає за собою право змінювати перелік гібридів кукурудзи у складі акційних наборів.

7.6) Кількість акційних посівних одиниць IMI гібридів соняшнику Армагедон, Карлос 105 та Карлос 115, 2018 року врожаю обмежена та становить 3 000 мішків (по 150 000 насінин в мішку).

7.7) Якщо Покупець повертає придбані акційні набори насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції.

8) Порядок інформування учасників Акції про умови даної Акції

8.1) Рекламна інформація про проведення акції буде розміщена Організатором в період з 05.11.2018 р. по 30.11.2018 р. на офіційному сайті Організатора Акції www.vnis.ua

8.2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті www.vnis.ua та сторінці Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС) у соціальній мережі www.facebook.com.  

9) Інші умови                                                                                     

9.1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

9.2) У разі виникнення ситуацій, що припускають неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції.

9.3) Організатор Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції, які не встигли скористатись можливістю придбати акційну продукцію в період проведення Акції.

9.4) Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання акційної продукції.

9.5) Організатор Акції, залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

10)  Персональні дані

10.1) Учасник Акції діє від імені юридичної особи, яку він представляє. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням акційного набору.

10.2) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з правилами участі в Акції, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

10.3) Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання акційного набору, при цьому така особа не має права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

10.4) Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

10.5) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

Відповідальна особа

ТОВ «АПК ВНІС


09.11.2018


Рекомендовані товари